Referat Generalforsamlingen

Referat fra generalforsamling i Odense Marineforening den 28. februar 2017,

 

 1. 1.     Fomannd - Jørn Klinck bød velkommen og foreslog valg af Ole Julsrud som dirigent.
  1. a.     Ole Julsrud blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
  2. b.      22 medlemmer var mødt.
  3. 2.     Formanden aflagde beretning og den blev taget til efterretning.
  4. 3.     I kasserens fravær fremlagde Fl. Knudsen regnskabet for 2016.
   1. a.     Ove Jensen spurgte til om det var muligt for ham som revisor at tjekke lageret i kabyssen og i slopkisten. Endvidere meddelte Ove Jensen, at han var utilfreds med, at han som revisor ikke følte sig tilstrækkeligt orienteret om kasserens fravær, og ville derfor ikke underskrive regnskabet.
   2. b.     Foreningens anden revisor havde været til gennemgang af regnskabet umiddelbart før generalforsamlingen og fået forelagt dokumentation for væsentlige aktivers tilstedeværelse og udtaget bilag til kontrol, hvor han ikke havde indvending mod at underskrive regnskabet.
   3. c.      Herefter godkendte generalforsamlingen årsregnskabet.
   4. 4.     Bestyrelsens forslag – Jørn Klinck henviste til de tidligere annoncerede rejser for medlemmerne og opfordrede til at slutte om foreningens aktiviteter.
   5. 5.       Der var ikke indkommet forsalg.
   6. 6.     Der blev fremlagt budget og med forslag om uændret 400 kr. i årligt kontingent. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.
   7. 7.     Valg til bestyrelse.
    1. a.     Fomanden var ikke på valg.
    2. b.     Til ny kasserer valgtes Mads Vangsaard.
    3. c.      Johnny Kottal valgt til nyt bestyrelsesmedlem.
    4. d.     John Tidselholdt blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem.
    5. e.      Der var ikke forslag til suppleanter, hvor generalforsamling opfordrede at finde suppleanter.
    6. 8.     Valg af revisor – genvalg til Allan Doc Pedersen og nyvalg til Ole Bøvig.
     1. a.     Som revisorsuppleant blev valgt Jørgen Falsten
     2. 9.     Der var tilslutning til at bestyrelsen udpeger sendemænd.
     3. 10.                   Johnny Kottal og John Tidselholdt blev valgt til flagbærer.
     4. 11.                   Ingen forslag under eventuelt.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.

 

 1. Valg af dirigent & stemmetæller.

 

 1. Bestyrelsens årsberetning.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 

 1. Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år.

 

 1. Indkomne forslag.

 

 1. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

 

 1. Valg til bestyrelsen:

 

a. Valg af formand, såfremt valg finder sted.

b. Valg af kasserer, såfremt valg finder sted.

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

d. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

 1. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.
 2. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

  11. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING I OMF.

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Odense Marineforening, Londongade 10, 5000 Odense C.

 

Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne er vedlagt denne indkaldelse.

Desuden er der vedlagt girokort til kontingent, som skal indbetales senest d.1. februar 2017 på

Reg. 5051 Kontonr. 1466414

Man skal have betalt sit kontingent for at kunne stemme ved generalforsamlingen, så husk at betale inden sidste betalingsfrist, da der ikke kan betales kontingent på generalforsamlingen.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest d.7. februar 2017.

 

På bestyrelsens vegne

Jørn Klinck

P.S. Husk at besøge vores nye hjemmeside, som er www.odense-marineforening.dk