Referat Generalforsamlingen

 

  1. Valg af dirigent & stemmetæller.

 

  1. Bestyrelsens årsberetning.

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

 

  1. Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år.

 

  1. Indkomne forslag.

 

  1. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

 

  1. Valg til bestyrelsen:

 

a. Valg af formand, såfremt valg finder sted.

b. Valg af kasserer, såfremt valg finder sted.

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

d. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

  1. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.
  2. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

  11. Eventuelt.

GENERALFORSAMLING I OMF.

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Odense Marineforening, Londongade 10, 5000 Odense C.

 

Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne er vedlagt denne indkaldelse.

Desuden er der vedlagt girokort til kontingent, som skal indbetales senest d.1. februar 2017 på

Reg. 5051 Kontonr. 1466414

Man skal have betalt sit kontingent for at kunne stemme ved generalforsamlingen, så husk at betale inden sidste betalingsfrist, da der ikke kan betales kontingent på generalforsamlingen.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest d.7. februar 2017.

 

På bestyrelsens vegne

Jørn Klinck

P.S. Husk at besøge vores nye hjemmeside, som er www.odense-marineforening.dk